کلیپ‌های موزیکال

همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک مسواک
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک کلاغ سیاه
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: خورشید پر نور
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: چند فرفره رنگی
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: پرچم کشور عزیزمان ایران
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: باز هم یک جنگل
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: قایق بادبانی ساده
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: قایق بادبان‌دار خال‌خالی
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: یک جنگل
همراه با بچه‌های مهدپویا یک کاردستی زیبا می‌سازیم: اتوبوس