نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(5 رای)
ازادنام: فاطمه
نام خانوادگی: ثمن
سن: 11
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ثنا
نام خانوادگی: امامی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(17 رای)
شهیدنام: lملینا
نام خانوادگی: بناکار
سن: 4
موضوع نقاشی: شهید
نمره شما
(0 رای)
ماشین مسابقهنام: کارن
نام خانوادگی: محمدعلی قمی
سن: 7
موضوع نقاشی: ماشین مسابقه
نمره شما
(3 رای)
غصرنام: فاطمه
نام خانوادگی: کمالی اصل
سن: 9
موضوع نقاشی: غصر
نمره شما
(3 رای)
منظرهنام: کیمیا
نام خانوادگی: کارگران ساکت
سن: 7
موضوع نقاشی: منظره
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیرمحمد
نام خانوادگی: حسینی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
آزادنام: نازنین زینب
نام خانوادگی: راستگو
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
طبیعتنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: ملک تاج
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
تعطیلاتنام: محدثه
نام خانوادگی: مهدوی نیا
سن: 7
موضوع نقاشی: تعطیلات
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سیده یلدا
نام خانوادگی: موسوی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعت و زیست بوم های ملینام: حلما
نام خانوادگی: حاجی میرازا حسن شیرازی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت و زیست بوم های ملی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: کرمی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیر حسام
نام خانوادگی: فضلعلی مرادعلی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
پرخورینام: کوثر
نام خانوادگی: عنایت زاده
سن: 10
موضوع نقاشی: پرخوری
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سیده پریا
نام خانوادگی: رضوی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: محمدپارسا
نام خانوادگی: آزادی
سن: 5
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(1 رای)
عاشورانام: دلنیا
نام خانوادگی: کلالی
سن: 11
موضوع نقاشی: عاشورا
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هواوراهکار های کاهش آننام: محمدجواد
نام خانوادگی: صادق زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: آلودگی هواوراهکار های کاهش آن