نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(16 رای)
موجودات زندهنام: مبین
نام خانوادگی: اویسی نژاد
سن: 11
موضوع نقاشی: موجودات زنده
نمره شما
(0 رای)
طراحینام: فاطمه
نام خانوادگی: بابانژاد
سن: 10
موضوع نقاشی: طراحی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: اکبری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
جنگل سبزنام: سمن
نام خانوادگی: موسوی
سن: 8
موضوع نقاشی: جنگل سبز
نمره شما
(2 رای)
گرگ و گوسفندنام: سامیار
نام خانوادگی: محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: گرگ و گوسفند
نمره شما
(29 رای)
حمایت از حیواناتنام: رادین
نام خانوادگی: رشیدی
سن: 5
موضوع نقاشی: حمایت از حیوانات
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: دانشور
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: سارا
نام خانوادگی: کلانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
بچه‌ها در زیر باروننام: حسنا
نام خانوادگی: حاتمی صبور
سن: 5
موضوع نقاشی: بچه‌ها در زیر بارون
نمره شما
(0 رای)
كشاورزنام: محمد امين
نام خانوادگی: مسلمي
سن: 7
موضوع نقاشی: كشاورز
نمره شما
(6 رای)
ازادنام: درنا
نام خانوادگی: صالحی فرد
سن: 13
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: لیلا سادات
نام خانوادگی: فاطمی
سن: 15
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(6 رای)
کتابخانهنام: سیدعلی اصغر
نام خانوادگی: صادقی
سن: 7
موضوع نقاشی: کتابخانه
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سما
نام خانوادگی: آبنیکی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
پاییزنام: فاطمه
نام خانوادگی: ضرغام
سن: 9
موضوع نقاشی: پاییز
نمره شما
(31 رای)
دريانام: سانيا
نام خانوادگی: رضازاده
سن: 7
موضوع نقاشی: دريا
نمره شما
(0 رای)
بتمننام: امیر مهدی
نام خانوادگی: خلجی
سن: 8
موضوع نقاشی: بتمن
نمره شما
(0 رای)
درختان همیشه زیبا هستندنام: محمد
نام خانوادگی: غفوری
سن: 12
موضوع نقاشی: درختان همیشه زیبا هستند
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: الین
نام خانوادگی: زید آبادی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
رنگ امیزینام: ساغر
نام خانوادگی: ثابت
سن: 5
موضوع نقاشی: رنگ امیزی