نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(3 رای)
پسرخوشحالنام: امیرعلی
نام خانوادگی: گودینی
سن: 6
موضوع نقاشی: پسرخوشحال
نمره شما
(1 رای)
فرمانده ایرانی برای آوردن آب برای سربازان تشنه و زخمی خود تک و تنها به داخل لشکرعراقی رفته و پس از پر کردن قمقمه ها با سربازان عراقی درگیر می شود و در نهایت تشنه شهید می شودنام: ضحی
نام خانوادگی: تاج پناه
سن: 5
موضوع نقاشی: فرمانده ایرانی برای آوردن آب برای سربازان تشنه و زخمی خود تک و تنها به داخل لشکرعراقی رفته و پس از پر کردن قمقمه ها با سربازان عراقی درگیر می شود و در نهایت تشنه شهید می شود
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمد سام
نام خانوادگی: قنبری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
خانه وطبیعتنام: ژیار
نام خانوادگی: حیدریان
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه وطبیعت
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: سیده ریحانه
نام خانوادگی: حسینی اصل
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مهدیه
نام خانوادگی: براتی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
تاسوعا وعاشورای حسینینام: پوریا
نام خانوادگی: پرهام
سن: 11
موضوع نقاشی: تاسوعا وعاشورای حسینی
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: سبحان
نام خانوادگی: علي اسكندري
سن: 6
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(0 رای)
کشتینام: سپهر
نام خانوادگی: اعتمادی نیا
سن: 6
موضوع نقاشی: کشتی
نمره شما
(0 رای)
پارکنام: ارزو
نام خانوادگی: عبدالمالکی
سن: 9
موضوع نقاشی: پارک
نمره شما
(0 رای)
دلفیننام: امیر علی
نام خانوادگی: رمضانی
سن: 7
موضوع نقاشی: دلفین
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: حسنا
نام خانوادگی: قنادیان
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبیعتنام: آیسل
نام خانوادگی: عزیززاده
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(4 رای)
بیمارستاننام: مریم
نام خانوادگی: کارگر
سن: 11
موضوع نقاشی: بیمارستان
نمره شما
(8 رای)
جلوه زیبانام: امیرمحمد
نام خانوادگی: مهتدی
سن: 8
موضوع نقاشی: جلوه زیبا
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: عمادرضا
نام خانوادگی: حسنی
سن: 4
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: داوری
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(17 رای)
سفره سحری ماه مبارک رمضاننام: پریا
نام خانوادگی: شهسوار
سن: 8
موضوع نقاشی: سفره سحری ماه مبارک رمضان
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ملیکا
نام خانوادگی: بشارتی
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سید علی
نام خانوادگی: احمدیان
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت