نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سبحان
نام خانوادگی: علیزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: محیا
نام خانوادگی: اریان نژاد
سن: 5
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: زهرا
نام خانوادگی: شمس
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: پریسا
نام خانوادگی: عابدینی
سن: 10
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزارنام: ملینا
نام خانوادگی: عابدی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزار
نمره شما
(4 رای)
زندگی آرام در شهرهای زیبای ساحلینام: محمدمهدی
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 8
موضوع نقاشی: زندگی آرام در شهرهای زیبای ساحلی
نمره شما
(0 رای)
روز بارانینام: ماردین
نام خانوادگی: محمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: روز بارانی
نمره شما
(2 رای)
غروب افتابنام: مجتبی
نام خانوادگی: اکبری
سن: 11
موضوع نقاشی: غروب افتاب
نمره شما
(0 رای)
پیروزی ایراننام: میثم
نام خانوادگی: مصمور
سن: 9
موضوع نقاشی: پیروزی ایران
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: حديثه
نام خانوادگی: احمدي
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
دوستی در طبیعت در میان جانوراننام: آرمان
نام خانوادگی: قرایی
سن: 7
موضوع نقاشی: دوستی در طبیعت در میان جانوران
نمره شما
(5 رای)
پرندگان خشمگیننام: علیرضا
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 12
موضوع نقاشی: پرندگان خشمگین
نمره شما
(0 رای)
----------نام: رضا
نام خانوادگی: تیموری نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: ----------
نمره شما
(0 رای)
آقاي هوووو.....نام: بهراد
نام خانوادگی: سليماني
سن: 5
موضوع نقاشی: آقاي هوووو.....
نمره شما
(0 رای)
گل و درخت و گنجشگاننام: زهرا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: گل و درخت و گنجشگان
نمره شما
(2 رای)
شمشیربازی بچه هانام: امیرحسین
نام خانوادگی: تیموری
سن: 5
موضوع نقاشی: شمشیربازی بچه ها
نمره شما
(1 رای)
پرنسسنام: یگانه
نام خانوادگی: کریمی
سن: 5
موضوع نقاشی: پرنسس
نمره شما
(2 رای)
عمومینام: ملینا
نام خانوادگی: فرهانی
سن: 4
موضوع نقاشی: عمومی
نمره شما
(12 رای)
امام حسن وامام حسیننام: پارسا
نام خانوادگی: صابری فرد
سن: 9
موضوع نقاشی: امام حسن وامام حسین
نمره شما
(0 رای)
حسنی یه لوبیا کاشته، خورشید و ابر کمک کردن رشد کرده تا تو آسمون بزرگ شده.(مربوط به داستان حسنی و لوبیای سحر امیز)نام: هیلدا
نام خانوادگی: دیوسالار
سن: 5
موضوع نقاشی: حسنی یه لوبیا کاشته، خورشید و ابر کمک کردن رشد کرده تا تو آسمون بزرگ شده.(مربوط به داستان حسنی و لوبیای سحر امیز)