نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(4 رای)
طبیعت 1نام: زهرا
نام خانوادگی: تقی زاده دوحصاران
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت 1
نمره شما
(5 رای)
شب یلدانام: محدثه
نام خانوادگی: نژاد محمود ابادی
سن: 11
موضوع نقاشی: شب یلدا
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: طاها
نام خانوادگی: پناهی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
گربه ملوسنام: فاطمه
نام خانوادگی: درگاهی فر
سن: 11
موضوع نقاشی: گربه ملوس
نمره شما
(2 رای)
مادری که منتظر بچه اش از مدرسه بیاید در اول مهرنام: امیرحسین
نام خانوادگی: محمد نژاد
سن: 9
موضوع نقاشی: مادری که منتظر بچه اش از مدرسه بیاید در اول مهر
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: آرش
نام خانوادگی: رامش
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
ازادنام: لعیا
نام خانوادگی: بیژن پور
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
ماه رمضاننام: بهار
نام خانوادگی: دوست محمد
سن: 7
موضوع نقاشی: ماه رمضان
نمره شما
(0 رای)
تصویرنام: نرگس
نام خانوادگی: صادقی
سن: 7
موضوع نقاشی: تصویر
نمره شما
(0 رای)
کوروش کبیرنام: امیر حسین
نام خانوادگی: پدرام
سن: 12
موضوع نقاشی: کوروش کبیر
نمره شما
(1 رای)
اسب امام حسیننام: سعید
نام خانوادگی: مظفری
سن: 10
موضوع نقاشی: اسب امام حسین
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: آندیا
نام خانوادگی: عباسی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(4 رای)
خودرونام: محمد نوید
نام خانوادگی: نعیمی
سن: 11
موضوع نقاشی: خودرو
نمره شما
(0 رای)
روز بارانی و درخت آلبالونام: ثنا
نام خانوادگی: هندآبادی
سن: 3
موضوع نقاشی: روز بارانی و درخت آلبالو
نمره شما
(4 رای)
سما کوچولونام: سما
نام خانوادگی: نسرین
سن: 4
موضوع نقاشی: سما کوچولو
نمره شما
(2 رای)
نقاشی سیاه قلمنام: ارزو
نام خانوادگی: عظیمی
سن: 11
موضوع نقاشی: نقاشی سیاه قلم
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سيدعارف
نام خانوادگی: احمدي
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ساحلنام: حسن
نام خانوادگی: اسماعیلی
سن: 9
موضوع نقاشی: ساحل
نمره شما
(1 رای)
دهه فجرنام: فاطمه
نام خانوادگی: علی اصغرزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: دهه فجر
نمره شما
(3 رای)
طبیعتنام: مریم
نام خانوادگی: نصیرایی
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت