نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
ازادنام: اوا
نام خانوادگی: هجتی
سن: 10
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
کودکی در حال ماهیگیرینام: علیرضا
نام خانوادگی: انصاری
سن: 4
موضوع نقاشی: کودکی در حال ماهیگیری
نمره شما
(0 رای)
هواپیمای امداد هلالنام: کوروش
نام خانوادگی: آخوندی
سن: 4
موضوع نقاشی: هواپیمای امداد هلال
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: سپهر
نام خانوادگی: کیوانفر
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
کشتی و منظرهنام: نگین
نام خانوادگی: نجفی
سن: 9
موضوع نقاشی: کشتی و منظره
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: امیر حسین
نام خانوادگی: عباسی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: آیدا
نام خانوادگی: کلهری همت
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: پوریا
نام خانوادگی: صدوقی پور
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
خانه ومداد نقاشي نقاشينام: فاطمه
نام خانوادگی: بطّاط
سن: 5
موضوع نقاشی: خانه ومداد نقاشي نقاشي
نمره شما
(2 رای)
طبيعتنام: پرگل سادات
نام خانوادگی: بهجت تبريزي
سن: 5
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(11 رای)
ساحل دریانام: الینا
نام خانوادگی: غضنفری
سن: 7
موضوع نقاشی: ساحل دریا
نمره شما
(1 رای)
جنگ ایران وعراقنام: طاها
نام خانوادگی: رحیمی
سن: 8
موضوع نقاشی: جنگ ایران وعراق
نمره شما
(0 رای)
امام حسیننام: طاها
نام خانوادگی: نجف زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: امام حسین
نمره شما
(9 رای)
آزادنام: آیلار
نام خانوادگی: محمدزاده
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
تبريک ومناسبت عيد سعيد فطرنام: مبين
نام خانوادگی: خواجه عبدالهي
سن: 9
موضوع نقاشی: تبريک ومناسبت عيد سعيد فطر
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: سارینا
نام خانوادگی: احمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: بربری
سن: 8
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: یسنا
نام خانوادگی: اکبری
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
قهر وآشتینام: فاطمه
نام خانوادگی: عجمی
سن: 8
موضوع نقاشی: قهر وآشتی
نمره شما
(0 رای)
اگر ماشین برق یباشد هواتمیز تر می شودنام: محمد حسین
نام خانوادگی: خدیاری
سن: 10
موضوع نقاشی: اگر ماشین برق یباشد هواتمیز تر می شود