نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
ازادنام: ریحانه
نام خانوادگی: شهبازی
سن: 7
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
نهنگنام: فاطمه
نام خانوادگی: حیدری زاده
سن: 14
موضوع نقاشی: نهنگ
نمره شما
(2 رای)
خانه دوست داشتنی مانام: الهه
نام خانوادگی: بمان
سن: 9
موضوع نقاشی: خانه دوست داشتنی ما
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: محمد
نام خانوادگی: دهقانی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: شبیر
نام خانوادگی: یاوریان
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
بچه اي در باغنام: هليا
نام خانوادگی: اسدي
سن: 6
موضوع نقاشی: بچه اي در باغ
نمره شما
(3 رای)
آشنایی با حیواناتنام: ریحانه
نام خانوادگی: کبورانی
سن: 7
موضوع نقاشی: آشنایی با حیوانات
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ائل آی
نام خانوادگی: رسولی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
دریانام: ایدا
نام خانوادگی: رجبی
سن: 4
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(0 رای)
پرندهنام: فاطمه
نام خانوادگی: خالوزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: پرنده
نمره شما
(1 رای)
ماه رمضاننام: نرگس
نام خانوادگی: بسطامی
سن: 10
موضوع نقاشی: ماه رمضان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: هانیه
نام خانوادگی: کیخا
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
سلامنام: مبینا
نام خانوادگی: غلامی
سن: 10
موضوع نقاشی: سلام
نمره شما
(6 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: رجبی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
سرزمین رنگهانام: امیر وهستی
نام خانوادگی: ایرانپور
سن: 5
موضوع نقاشی: سرزمین رنگها
نمره شما
(1 رای)
عروسینام: نگار
نام خانوادگی: محمدی
سن: 4
موضوع نقاشی: عروسی
نمره شما
(0 رای)
دوستینام: نسیم
نام خانوادگی: طالبی
سن: 10
موضوع نقاشی: دوستی
نمره شما
(1 رای)
منظره (هوای سالم)نام: آرتان
نام خانوادگی: احمدی
سن: 5
موضوع نقاشی: منظره (هوای سالم)
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: احسان
نام خانوادگی: قربان زاده
سن: 9
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: مجتبی
نام خانوادگی: دهواری
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد