نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
كودكنام: اميرحسين
نام خانوادگی: صفري
سن: 7
موضوع نقاشی: كودك
نمره شما
(12 رای)
میکروب های دنداننام: سایه
نام خانوادگی: پارسایی
سن: 12
موضوع نقاشی: میکروب های دندان
نمره شما
(7 رای)
طبیعتنام: الناز
نام خانوادگی: ابن رسولی
سن: 12
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محیا
نام خانوادگی: کلهر
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(6 رای)
طراحی دست 2نام: فاطمه
نام خانوادگی: احسانی فر
سن: 12
موضوع نقاشی: طراحی دست 2
نمره شما
(5 رای)
طبیعتنام: علی
نام خانوادگی: زنداکبری
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(3 رای)
آبیاری و مراقبت از طبیعتنام: گیتا
نام خانوادگی: ملکشی
سن: 9
موضوع نقاشی: آبیاری و مراقبت از طبیعت
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: مطهره سادات
نام خانوادگی: ابوترابی
سن: 3
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(2 رای)
رویای من در حیات وحشنام: هستی
نام خانوادگی: ترامشلو
سن: 10
موضوع نقاشی: رویای من در حیات وحش
نمره شما
(0 رای)
کره ی زمیننام: نیوشا
نام خانوادگی: خلیل زاده
سن: 8
موضوع نقاشی: کره ی زمین
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: ابوالفضل
نام خانوادگی: رامشت
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(20 رای)
ازادنام: علی
نام خانوادگی: علی قلعه نویی
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(5 رای)
آزادنام: نگار
نام خانوادگی: مصیب زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: اتنا
نام خانوادگی: باقری
سن: 9
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
اسیب های اجتماعینام: فاطمه
نام خانوادگی: دوست حسینی
سن: 7
موضوع نقاشی: اسیب های اجتماعی
نمره شما
(3 رای)
آزادنام: آرمین
نام خانوادگی: رومیانی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
مل مل و بزباننام: علیرضا
نام خانوادگی: زینلی
سن: 6
موضوع نقاشی: مل مل و بزبان
نمره شما
(0 رای)
کربلانام: پارسا
نام خانوادگی: نوید آقائی
سن: 9
موضوع نقاشی: کربلا
نمره شما
(0 رای)
جنگینام: امیر حسین
نام خانوادگی: جور محمدیان
سن: 11
موضوع نقاشی: جنگی
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: علی
نام خانوادگی: نقی خانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد