نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمدثه
نام خانوادگی: زرگر
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: انیس
نام خانوادگی: نادری
سن: 12
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
مرغ از تخم و جوجه ها مواظبت می کنه و گرگ به دنبال یکی از جوجه هاست در نزدیکی یک آپارتماننام: محسن
نام خانوادگی: دانشی
سن: 7
موضوع نقاشی: مرغ از تخم و جوجه ها مواظبت می کنه و گرگ به دنبال یکی از جوجه هاست در نزدیکی یک آپارتمان
نمره شما
(0 رای)
عزادارینام: امیرمحمد
نام خانوادگی: عبدالرحمانی
سن: 7
موضوع نقاشی: عزاداری
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: هیرساد
نام خانوادگی: احمدیان
سن: 5
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
پارک بازینام: کوثر
نام خانوادگی: نژادمحمد
سن: 5
موضوع نقاشی: پارک بازی
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: یگانه
نام خانوادگی: عسگری
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
پارک تاب سرسره باران چترنام: فاطمه
نام خانوادگی: شعبانی
سن: 5
موضوع نقاشی: پارک تاب سرسره باران چتر
نمره شما
(3 رای)
جنگل حیواناتنام: زهرا
نام خانوادگی: جعفری خانچه
سن: 7
موضوع نقاشی: جنگل حیوانات
نمره شما
(24 رای)
خانه جنگلینام: سیده فاطمه
نام خانوادگی: متمکن
سن: 10
موضوع نقاشی: خانه جنگلی
نمره شما
(0 رای)
ماشین اتش نشانینام: سما
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 5
موضوع نقاشی: ماشین اتش نشانی
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: محمدمهدی
نام خانوادگی: بیکی
سن: 6
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: پارسا
نام خانوادگی: رحیمیان
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: امیرعلی
نام خانوادگی: برهانی
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
طبيعتنام: پينار
نام خانوادگی: مسعودي
سن: 6
موضوع نقاشی: طبيعت
نمره شما
(0 رای)
محیط زیستنام: فاطمه
نام خانوادگی: کشتکار
سن: 8
موضوع نقاشی: محیط زیست
نمره شما
(0 رای)
دوستار طبیعتنام: ستایش
نام خانوادگی: هنری
سن: 6
موضوع نقاشی: دوستار طبیعت
نمره شما
(0 رای)
امام زادهنام: حدیث
نام خانوادگی: کریمی
سن: 6
موضوع نقاشی: امام زاده
نمره شما
(2 رای)
آشتی آشتینام: نازنین مریم
نام خانوادگی: نوروزی
سن: 5
موضوع نقاشی: آشتی آشتی
نمره شما
(0 رای)
انقلابنام: علی اصغر
نام خانوادگی: زمزم
سن: 7
موضوع نقاشی: انقلاب