نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: نظرزاده
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
پویانام: دنیز
نام خانوادگی: تبادلی
سن: 7
موضوع نقاشی: پویا
نمره شما
(0 رای)
مزرعهنام: ماهور
نام خانوادگی: دایی چی
سن: 5
موضوع نقاشی: مزرعه
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: مهدی
نام خانوادگی: نیکدل
سن: 7
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(22 رای)
روزخوبنام: بهار
نام خانوادگی: پاکزاد
سن: 5
موضوع نقاشی: روزخوب
نمره شما
(4 رای)
طبیعت زیبانام: ضحا
نام خانوادگی: نبی زاده
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(3 رای)
امام علینام: سارا
نام خانوادگی: پهلوان
سن: 8
موضوع نقاشی: امام علی
نمره شما
(0 رای)
شهرنام: طاها
نام خانوادگی: شفیع
سن: 4
موضوع نقاشی: شهر
نمره شما
(7 رای)
آزادنام: نرگس
نام خانوادگی: عليدادي
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: زهرا
نام خانوادگی: علیدادی
سن: 11
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(2 رای)
طبیعتنام: زهرا
نام خانوادگی: عرفانیان
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
صلح و دوستینام: نگین
نام خانوادگی: عباسی
سن: 9
موضوع نقاشی: صلح و دوستی
نمره شما
(0 رای)
حيواناتنام: متين
نام خانوادگی: زرانت
سن: 4
موضوع نقاشی: حيوانات
نمره شما
(0 رای)
طبیعت زیبانام: نازنین زینب
نام خانوادگی: صمدزاده
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت زیبا
نمره شما
(0 رای)
خانوادهنام: مهدیسا
نام خانوادگی: سلیمانی
سن: 6
موضوع نقاشی: خانواده
نمره شما
(1 رای)
بیمارستاننام: فاطمه
نام خانوادگی: رضایی صدرابادی
سن: 6
موضوع نقاشی: بیمارستان
نمره شما
(0 رای)
ایران و پرچم و بچه هانام: سهیل
نام خانوادگی: عسکریان
سن: 7
موضوع نقاشی: ایران و پرچم و بچه ها
نمره شما
(1 رای)
شما و پویانام: بهسا
نام خانوادگی: بالوایه
سن: 3
موضوع نقاشی: شما و پویا
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد رضا
نام خانوادگی: منتظرفرج
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
طبیعت روستانام: حدیثه
نام خانوادگی: فرزین
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت روستا