نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(32 رای)
آزادنام: راحیل
نام خانوادگی: بنیانی
سن: 4
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آلودگی هوای اهوازنام: مرتضی
نام خانوادگی: حسنوند
سن: 9
موضوع نقاشی: آلودگی هوای اهواز
نمره شما
(0 رای)
زمستاننام: مهسا
نام خانوادگی: شامی
سن: 10
موضوع نقاشی: زمستان
نمره شما
(1 رای)
مامان خرگوشه بچه اش برده به پارک تا بازی کنهنام: سارینا
نام خانوادگی: نقی نژاد
سن: 7
موضوع نقاشی: مامان خرگوشه بچه اش برده به پارک تا بازی کنه
نمره شما
(0 رای)
خانه روستایینام: حنانه
نام خانوادگی: بیرانوند
سن: 4
موضوع نقاشی: خانه روستایی
نمره شما
(1 رای)
روستانشینینام: حمیدرضا
نام خانوادگی: ملکی
سن: 8
موضوع نقاشی: روستانشینی
نمره شما
(0 رای)
پیام قرانینام: ندا
نام خانوادگی: رضایی
سن: 8
موضوع نقاشی: پیام قرانی
نمره شما
(2 رای)
محبت به دوستاننام: شیدا
نام خانوادگی: تجدی رانکوهی
سن: 9
موضوع نقاشی: محبت به دوستان
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: امام بخش
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(11 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: غلامی
سن: 12
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(7 رای)
طبیعتنام: علیرضا
نام خانوادگی: نوروزمهر
سن: 10
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: حسین
نام خانوادگی: عابدی
سن: 6
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(14 رای)
آزادنام: مهدیس
نام خانوادگی: ملک خواه
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: ترنم
نام خانوادگی: عینعلی
سن: 4
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمد امین
نام خانوادگی: لطفی نیا
سن: 5
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
ازادنام: سوگند
نام خانوادگی: فصاحت گلی
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(2 رای)
ازادنام: مليکه
نام خانوادگی: درخشان
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
ازادنام: محدثه
نام خانوادگی: مهدوی نیا
سن: 8
موضوع نقاشی: ازاد
نمره شما
(1 رای)
دریانام: علیرضا
نام خانوادگی: بهلولی
سن: 11
موضوع نقاشی: دریا
نمره شما
(4 رای)
خواندن قرآن و رفتن به مسجدنام: فاطمه
نام خانوادگی: سیاهکالی مرادی
سن: 12
موضوع نقاشی: خواندن قرآن و رفتن به مسجد