جستجو در کنداکتور

سارا و اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 NM20158 09:26:51 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
39 RT1105 09:44:55 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
40 CO_61310014 09:45:15 00:06:55 سارا و اردک 13 46 مجموعه خارجی
91 NM20158 12:25:10 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
99 RT1105 12:44:38 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
100 CO_61310013 12:44:58 00:06:55 سارا و اردک 12 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 RT1105 09:45:05 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
46 CO_61310013 09:45:25 00:06:55 سارا و اردک 6 40 مجموعه خارجی
107 RT1105 12:45:18 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
108 CO_61310010 12:45:38 00:05:42 سارا و اردک 45 46 مجموعه خارجی
117 NM20158 13:10:12 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 NM20158 08:28:10 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
41 RT1105 09:44:43 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
42 CO_61310010 09:45:03 00:05:42 سارا و اردک 4 40 مجموعه خارجی
89 NM20158 11:23:53 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
116 RT1105 12:44:48 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
117 CO_61310009 12:45:08 00:06:55 سارا و اردک 44 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 RT1105 09:44:58 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
43 CO_61310009 09:45:18 00:06:55 سارا و اردک 10 46 مجموعه خارجی
58 NM20158 10:28:29 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
107 RT1105 12:44:51 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
108 CO_61310008 12:45:11 00:06:41 سارا و اردک 9 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 NM20158 09:27:47 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
41 RT1105 09:44:52 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
42 CO_61310008 09:45:12 00:06:41 سارا و اردک 9 40 مجموعه خارجی
94 NM20158 12:22:48 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
101 RT1105 12:44:58 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
102 CO_61310007 12:45:18 00:06:55 سارا و اردک 8 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20158 09:10:42 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
39 RT1105 09:44:50 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
40 CO_61310007 09:45:10 00:06:55 سارا و اردک 8 40 مجموعه خارجی
105 RT1105 12:44:54 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
106 CO_61310006 12:45:14 00:06:52 سارا و اردک 7 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20158 09:26:02 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
39 RT1105 09:44:53 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
40 CO_61310006 09:45:13 00:06:52 سارا و اردک 7 40 مجموعه خارجی
100 RT1105 12:45:06 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
101 CO_61310005 12:45:26 00:06:56 سارا و اردک 6 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 NM20158 09:27:18 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
38 RT1105 09:44:47 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
39 CO_61310005 09:45:07 00:06:56 سارا و اردک 39 46 مجموعه خارجی
93 NM20158 12:22:39 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
100 RT1105 12:41:26 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
101 CO_61310012 12:41:46 00:06:55 سارا و اردک 5 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 RT1105 09:45:03 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
48 CO_61310012 09:45:23 00:06:55 سارا و اردک 5 40 مجموعه خارجی
108 RT1105 12:44:49 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
109 CO_61310011 12:45:09 00:06:55 سارا و اردک 44 46 مجموعه خارجی
117 NM20158 13:10:11 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 NM20158 08:26:56 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
43 RT1105 09:44:31 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
44 CO_61310011 09:44:51 00:06:55 سارا و اردک 3 40 مجموعه خارجی
91 NM20158 11:23:44 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
120 RT1105 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
121 CO_61310004 12:45:00 00:06:55 سارا و اردک 43 46 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 RT1105 09:45:17 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
47 CO_61310004 09:45:37 00:06:55 سارا و اردک 3 46 مجموعه خارجی
61 NM20158 10:28:19 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
109 RT1105 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
110 CO_61310003 12:45:00 00:06:51 سارا و اردک 2 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 NM20158 09:28:16 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
41 RT1105 09:44:46 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
42 CO_61310003 09:45:06 00:06:51 سارا و اردک 2 40 مجموعه خارجی
105 RT1105 12:44:40 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
106 CO_61310002 12:45:00 00:06:55 سارا و اردک 1 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 NM20158 09:07:03 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
43 RT1105 09:45:14 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
44 CO_61310002 09:45:34 00:06:55 سارا و اردک 1 40 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1081 08:29:45 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120032 08:30:05 00:06:41 سارا و اردک 69 69 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1081 08:29:40 00:00:20 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
15 CO_61120021 08:30:00 00:06:25 سارا و اردک 68 69 مجموعه خارجی
40 NM20128 09:22:17 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
52 NM20128 09:54:48 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
102 RT1081 12:20:54 00:00:20 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
103 CO_61120032 12:21:14 00:06:41 سارا و اردک 69 69 مجموعه خارجی
120 NM20128 12:58:10 00:01:30 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس