جستجو در کنداکتور

سارا و اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
12 CO_61120012 08:30:00 00:06:50 سارا و اردک 43 67 مجموعه خارجی
26 NM20107 09:12:04 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
87 RT1064 12:14:54 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
88 CO_61120014 12:15:19 00:06:53 سارا و اردک 44 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
15 CO_61120010 08:30:00 00:06:43 سارا و اردک 43 67 مجموعه خارجی
92 RT1064 12:14:40 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
93 CO_61120012 12:15:05 00:06:50 سارا و اردک 43 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120009 08:30:00 00:06:45 سارا و اردک 41 67 مجموعه خارجی
85 RT1064 12:14:37 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61120010 12:15:02 00:06:43 سارا و اردک 42 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 E_RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120008 08:30:01 00:06:49 سارا و اردک 40 67 مجموعه خارجی
94 E_RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
95 CO_61120009 12:15:00 00:06:45 سارا و اردک 41 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT1064 08:29:39 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
16 CO_61120007 08:30:04 00:06:01 سارا و اردک 39 67 مجموعه خارجی
53 NM20107 09:54:23 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
108 RT1064 12:14:42 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
109 CO_61120008 12:15:07 00:06:49 سارا و اردک 40 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:40 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120006 08:30:05 00:06:49 سارا و اردک 38 67 مجموعه خارجی
101 RT1064 12:14:39 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
102 CO_61120007 12:15:04 00:06:01 سارا و اردک 39 67 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120005 08:30:00 00:06:38 سارا و اردک 37 67 مجموعه خارجی
83 RT1064 12:14:36 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
84 CO_61120006 12:15:01 00:06:49 سارا و اردک 32 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1064 08:29:39 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
12 CO_61120004 08:30:04 00:06:30 سارا و اردک 36 67 مجموعه خارجی
89 RT1064 12:14:44 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
90 CO_61120005 12:15:09 00:06:38 سارا و اردک 18 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 RT1064 08:29:36 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
14 CO_61120003 08:30:01 00:06:54 سارا و اردک 35 67 مجموعه خارجی
87 RT1064 12:14:35 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
88 CO_61120004 12:15:00 00:06:30 سارا و اردک 36 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120002 08:30:00 00:06:52 سارا و اردک 34 67 مجموعه خارجی
33 NM20107 09:27:46 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
80 RT1064 12:14:50 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
81 CO_61120003 12:15:15 00:06:54 سارا و اردک 35 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:35 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61120001 08:30:00 00:06:54 سارا و اردک 33 67 مجموعه خارجی
36 NM20107 09:21:49 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
77 NM20107 11:22:42 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 آرم استیشن
96 RT1064 12:14:38 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
97 CO_61120002 12:15:03 00:06:52 سارا و اردک 34 67 مجموعه خارجی
112 NM20107 12:56:35 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
131 NM20107 13:53:39 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 E-RT1064 08:29:40 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
16 CO_61100038 08:30:05 00:06:52 سارا و اردک 32 67 مجموعه خارجی
101 E-RT1064 12:14:39 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
102 CO_61120001 12:15:04 00:06:54 سارا و اردک 33 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 E-RT1064 08:29:39 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100037 08:30:04 00:06:52 سارا و اردک 31 67 مجموعه خارجی
89 E-RT1064 12:14:38 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
90 CO_61100038 12:15:03 00:06:52 سارا و اردک 18 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:43 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100036 08:30:08 00:06:15 سارا و اردک 30 67 مجموعه خارجی
87 RT1064 12:14:58 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
88 CO_61100037 12:15:23 00:06:52 سارا و اردک 31 67 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT1064 08:29:39 00:00:25 آرم تایم(سارا و اردک) 0 آرم استیشن
13 CO_61100035 08:30:04 00:06:31 سارا و اردک 29 67 مجموعه خارجی
26 NM20107 09:12:12 00:02:00 آنونس مجموعه سارا و اردک 0 تیزر و آنونس
85 RT1064 12:14:45 00:00:25 آرم تایم (سارا و اردک) 0 آرم استیشن
86 CO_61100036 12:15:10 00:06:15 سارا و اردک 17 67 مجموعه خارجی