جستجو در کنداکتور

قطارها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20105 09:06:53 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
57 RT1062 10:29:40 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
58 CO_61094015 10:30:05 00:05:38 قطارها 15 90 مجموعه خارجی
89 NM20105 11:57:11 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
101 NM20105 12:22:40 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
105 NM20105 12:39:45 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
119 RT1062 13:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
120 CO_61094014 13:30:00 00:05:23 قطارها 14 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 RT1062 10:29:37 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
53 CO_61094014 10:30:02 00:05:23 قطارها 14 24 مجموعه خارجی
74 NM20105 11:27:24 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
115 RT1062 13:30:25 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
116 CO_61094013 13:30:50 00:05:42 قطارها 13 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 RT1062 10:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
52 CO_61094013 10:30:00 00:05:42 قطارها 13 90 مجموعه خارجی
108 RT1062 13:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
109 CO_61094012 13:30:00 00:05:26 قطارها 12 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 RT1062 10:29:37 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
52 CO_61094012 10:30:02 00:05:26 قطارها 12 90 مجموعه خارجی
80 NM20105 11:56:13 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
108 RT1062 13:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
109 CO_61094011 13:30:00 00:05:12 قطارها 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 RT1062 10:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
52 CO_61094011 10:30:00 00:05:12 قطارها 11 90 مجموعه خارجی
82 NM20105 11:56:18 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
114 RT1062 13:29:36 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
115 CO_61094010 13:30:01 00:05:36 قطارها 10 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM20105 08:08:29 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
49 RT1062 10:29:38 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
50 CO_61094010 10:30:03 00:05:36 قطارها 10 90 مجموعه خارجی
92 NM20105 12:39:42 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
108 RT1062 13:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
109 CO_61094009 13:30:00 00:05:10 قطارها 9 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 NM20105 08:40:10 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
57 RT1062 10:29:45 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
58 CO_61094009 10:30:10 00:05:10 قطارها 9 90 مجموعه خارجی
81 NM20105 11:22:09 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
92 NM20105 11:57:17 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
123 RT1062 13:29:37 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
124 CO_61094008 13:30:02 00:05:02 قطارها 8 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20105 09:06:53 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
57 RT1062 10:29:40 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
58 CO_61094008 10:30:05 00:05:02 قطارها 8 90 مجموعه خارجی
89 NM20105 11:57:11 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
101 NM20105 12:22:40 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
105 NM20105 12:37:40 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
119 RT1062 13:29:35 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
120 CO_61094007 13:30:00 00:05:05 قطارها 25 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 RT1062 10:30:02 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
49 CO_61094007 10:30:27 00:05:05 قطارها 18 24 مجموعه خارجی
107 RT1062 13:29:55 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
108 CO_61094006 13:30:20 00:05:12 قطارها 06 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 CO_61094006 10:30:42 00:05:12 قطارها 06 90 مجموعه خارجی
73 NM20105 11:57:42 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
102 RT1062 13:29:36 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
103 CO_61094005 13:30:01 00:05:14 قطارها 05 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 RT1062 10:29:37 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
51 CO_61094005 10:30:02 00:05:14 قطارها 23 24 مجموعه خارجی
71 NM20105 11:21:49 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
106 NM20105 12:54:23 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
117 RT1062 13:29:37 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
118 CO_61094004 13:30:02 00:05:30 قطارها 04 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20105 09:12:13 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 مجموعه خارجی
54 RT1062 10:29:50 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
55 CO_61094004 10:30:15 00:05:30 قطارها 4 90 مجموعه خارجی
119 RT1062 13:29:56 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
120 CO_61094003 13:30:21 00:05:15 قطارها 3 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 NM20105 08:09:37 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
47 RT1062 10:29:44 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
48 CO_61094003 10:30:09 00:05:15 قطارها 3 90 مجموعه خارجی
100 RT1062 13:29:42 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
101 CO_61094002 13:30:07 00:05:59 قطارها 2 90 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 RT1062 10:29:36 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
55 CO_61094002 10:30:01 00:05:59 قطارها 2 90 مجموعه خارجی
77 NM20105 11:24:53 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
87 NM20105 11:59:24 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
112 RT1062 13:29:47 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
113 CO_61094001 13:30:12 00:05:35 قطارها 19 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20105 09:11:51 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
44 RT1062 10:29:45 00:00:25 آرم تایم(قطارها) 0 آرم استیشن
45 CO_61094001 10:30:10 00:05:35 قطارها 19 24 مجموعه خارجی
78 NM20105 11:59:24 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس
91 NM20105 12:42:35 00:02:00 آنونس مجموعه قطارها 0 تیزر و آنونس