جستجو در کنداکتور

نقاشی‌نقاشی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1059 08:14:38 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
8 CO_71029058 08:15:03 00:13:51 نقاشی‌نقاشی 56 90 مجموعه ایرانی
76 RT1059 11:29:59 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
77 CO_71029055 11:30:24 00:13:42 نقاشی‌نقاشی 57 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1059 08:14:35 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
11 CO_71029057 08:15:00 00:14:00 نقاشی‌نقاشی 56 90 مجموعه ایرانی
77 RT1059 11:28:50 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
78 CO_71029058 11:29:15 00:13:51 نقاشی‌نقاشی 56 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:43 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029054 08:15:08 00:13:50 نقاشی‌نقاشی 54 90 مجموعه ایرانی
72 RT1059 11:28:45 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
73 CO_71029057 11:29:10 00:14:00 نقاشی‌نقاشی 55 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 E2-RT1059 08:14:38 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
11 E_CO_71029053 08:15:03 00:13:53 نقاشی‌نقاشی 53 90 مجموعه ایرانی
79 E2-RT1059 11:29:56 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
80 E_CO_71029054 11:30:21 00:13:50 نقاشی‌نقاشی 54 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 RT1059 08:14:36 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
12 CO_71029052 08:15:01 00:14:02 نقاشی‌نقاشی 52 90 مجموعه ایرانی
93 RT1059 11:28:20 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
94 CO_71029053 11:28:45 00:14:00 نقاشی‌نقاشی 53 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1059 08:14:35 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
11 CO_71029051 08:15:00 00:14:31 نقاشی‌نقاشی 51 90 مجموعه ایرانی
88 RT1059 11:27:46 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
89 CO_71029052 11:28:11 00:14:02 نقاشی‌نقاشی 52 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:35 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029047 08:15:00 00:14:19 نقاشی‌نقاشی 50 90 مجموعه ایرانی
71 RT1059 11:27:38 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
72 CO_71029051 11:28:03 00:14:31 نقاشی‌نقاشی 51 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:45 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029050 08:15:10 00:14:29 نقاشی‌نقاشی 49 90 مجموعه ایرانی
78 RT1059 11:27:06 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
79 CO_71029047 11:27:31 00:14:19 نقاشی‌نقاشی 50 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 RT1059 08:14:35 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
11 CO_71029049 08:15:00 00:14:27 نقاشی‌نقاشی 48 90 مجموعه ایرانی
73 RT1059 11:27:12 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
74 CO_71029050 11:27:37 00:14:29 نقاشی‌نقاشی 49 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:44 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029048 08:15:09 00:14:10 نقاشی‌نقاشی 47 90 مجموعه ایرانی
68 RT1059 11:27:08 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
69 CO_71029049 11:27:33 00:14:27 نقاشی‌نقاشی 48 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:49 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029046 08:15:14 00:14:12 نقاشی‌نقاشی 46 90 مجموعه ایرانی
80 RT1059 11:28:27 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
81 CO_71029048 11:28:52 00:14:10 نقاشی‌نقاشی 47 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 E2-RT1059 08:14:34 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
11 E2_CO_71029045 08:14:59 00:13:40 نقاشی‌نقاشی 46 90 مجموعه ایرانی
84 E2_RT1059 11:27:44 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
85 E_CO_71029046 11:28:09 00:13:51 نقاشی‌نقاشی 46 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 E=RT1059 08:14:54 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 E_CO_71029042 08:15:19 00:13:54 نقاشی‌نقاشی 44 90 مجموعه ایرانی
73 E2-RT1059 11:28:38 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
74 E1_CO_71029045 11:29:03 00:13:35 نقاشی‌نقاشی 45 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:36 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029039 08:15:01 00:14:33 نقاشی‌نقاشی 43 90 مجموعه ایرانی
75 RT1059 11:26:50 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
76 CO_71029042 11:27:15 00:14:27 نقاشی‌نقاشی 44 90 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1059 08:14:41 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
10 CO_71029038 08:15:06 00:14:17 نقاشی‌نقاشی 42 90 مجموعه ایرانی
75 RT1059 11:27:08 00:00:25 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 0 آرم استیشن
76 CO_71029039 11:27:33 00:14:33 نقاشی‌نقاشی 43 90 مجموعه ایرانی