جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20126 09:06:45 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
35 RT1078 09:29:41 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036024 09:30:01 00:14:49 پهلوانان پویا 11 30 مجموعه ایرانی
52 TT_71034002 10:35:15 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
66 TT_71034002 11:06:25 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
86 TT_71034002 12:11:47 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
103 TT_71034002 12:57:45 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 NM20126 09:13:19 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
44 RT1078 09:30:05 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
45 CO_71036023 09:30:25 00:13:30 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
65 NM20126 10:35:38 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 NM20126 09:07:05 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
43 RT1078 09:29:42 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
44 CO_71036022 09:30:02 00:14:20 پهلوانان پویا 9 30 مجموعه ایرانی
77 NM20126 11:09:28 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
136 NM20126 13:53:43 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20126 09:10:47 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
43 RT1078 09:29:41 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
44 CO_71036021 09:30:01 00:14:25 پهلوانان پویا 8 30 مجموعه ایرانی
104 NM20126 12:28:11 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 NM20126 09:11:14 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
45 RT1078 09:29:52 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
46 CO_71036020 09:30:12 00:13:48 پهلوانان پویا 7 30 مجموعه ایرانی
113 NM20126 12:58:18 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 TT_71034002 08:29:16 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
38 RT1078 09:30:16 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036019 09:30:36 00:14:40 پهلوانان پویا 6 30 مجموعه ایرانی
51 TT_71034002 10:22:35 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
81 TT_71034002 11:27:15 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
110 TT_71034002 12:53:20 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
131 TT_71034002 13:53:50 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 NM20126 09:07:02 00:01:30 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
38 RT1078 09:30:02 00:00:20 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
39 CO_71036018 09:30:22 00:14:34 پهلوانان پویا 5 30 مجموعه ایرانی
52 TT_71034002 10:23:48 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
84 TT_71034002 11:48:29 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
128 TT_71034002 13:44:26 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 RT1063 09:29:52 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036017 09:30:17 00:14:15 پهلوانان پویا 04 30 مجموعه ایرانی
97 NM20106 12:37:17 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 NM20106 09:12:35 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
44 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
45 CO_71036016 09:30:00 00:13:11 پهلوانان پویا 3 30 مجموعه ایرانی
66 NM20106 10:39:04 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
135 NM20106 13:39:15 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20106 09:07:31 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
44 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
45 CO_71036015 09:30:00 00:14:25 پهلوانان پویا 2 30 مجموعه ایرانی
131 NM20106 13:53:49 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20106 09:10:21 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
44 RT1063 09:29:46 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
45 CO_71036014 09:30:11 00:14:30 پهلوانان پویا 1 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20106 09:10:17 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1063 09:29:39 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_71036013 09:30:04 00:14:49 پهلوانان پویا 30 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 TT_71034002 08:54:58 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
39 RT1063 09:29:53 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036012 09:30:18 00:14:19 پهلوانان پویا 29 30 مجموعه ایرانی
57 TT_71034002 10:37:19 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
98 TT_71034002 12:29:13 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
123 TT_71034002 13:41:50 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 NM20106 09:06:58 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 RT1063 09:29:39 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036011 09:30:04 00:14:44 پهلوانان پویا 28 30 مجموعه ایرانی
50 TT_71034002 10:35:04 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
67 TT_71034002 11:10:51 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
86 TT_71034002 12:14:09 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
104 TT_71034002 12:58:15 00:00:48 تيزر مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 RT1063 09:29:37 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
40 CO_71036010 09:30:02 00:14:39 پهلوانان پویا 27 30 مجموعه ایرانی
124 TT_71034002 13:43:23 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس