جستجو در کنداکتور

پهلوانان پویا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 NM20106 09:08:53 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
41 RT1063 09:29:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
42 CO_710360017 09:30:09 00:14:15 پهلوانان پویا 13 30 مجموعه خارجی
52 NM20106 10:24:34 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
61 NM20106 10:41:32 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1063 09:29:38 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_710360016 09:30:03 00:13:11 پهلوانان پویا 12 30 مجموعه ایرانی
47 TT_71034002 10:21:41 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 TT_71034002 08:53:20 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
36 RT1063 09:29:36 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_710360018 09:30:01 00:14:34 پهلوانان پویا 11 30 مجموعه ایرانی
100 NM20106 12:57:34 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1063 09:29:41 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
38 CO_71036009 09:30:06 00:12:41 پهلوانان پویا 10 30 مجموعه ایرانی
54 TT_71034002 10:40:19 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036007 09:30:00 00:14:34 پهلوانان پویا 9 30 مجموعه ایرانی
63 TT_71034002 10:53:51 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
98 TT_71034002 12:39:10 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 TT_71034002 09:08:00 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036006 09:30:00 00:14:32 پهلوانان پویا 8 30 مجموعه ایرانی
57 TT_71034002 10:53:22 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
65 TT_71034002 11:13:29 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
113 TT_71034002 13:41:03 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 NM20106 08:42:10 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 آرم استیشن
42 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
43 CO_71036002 09:30:00 00:13:58 پهلوانان پویا 7 30 مجموعه ایرانی
60 NM20106 10:39:36 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 NM20106 09:08:53 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
42 RT1063 09:29:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
43 CO_71036014 09:30:09 00:14:30 پهلوانان پویا 6 30 مجموعه خارجی
53 NM20106 10:24:34 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
62 NM20106 10:41:32 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1063 09:29:36 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
36 CO_71036008 09:30:01 00:14:22 پهلوانان پویا 05 30 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1063 09:29:35 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036005 09:30:00 00:14:17 پهلوانان پویا 04 30 مجموعه ایرانی
78 NM20106 12:11:47 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1063 09:29:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
34 CO_71036004 09:30:09 00:14:05 پهلوانان پویا 3 30 مجموعه خارجی
54 NM20106 10:39:13 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
108 NM20106 12:56:39 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 TT_71034002 09:08:41 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 آرم استیشن
36 RT1063 09:29:47 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
37 CO_71036003 09:30:12 00:14:16 پهلوانان پویا 2 30 مجموعه ایرانی
42 TT_71034002 09:53:39 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
59 NM20106 10:42:12 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
92 NM20106 12:08:32 00:02:02 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
98 TT_71034002 12:28:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 TT_71034002 08:43:39 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 آرم استیشن
25 TT_71034002 09:09:18 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
34 RT1063 09:29:44 00:00:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 0 آرم استیشن
35 CO_71036001 09:30:09 00:14:12 پهلوانان پویا 1 30 مجموعه ایرانی
56 TT_71034002 10:55:37 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
63 TT_71034002 11:13:44 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
106 TT_71034002 13:42:03 00:00:48 تیزردر حین پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 TT71034001 09:43:59 00:00:48 تیزر بزودی پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
61 TT71034001 10:43:57 00:00:48 تیزر بزودی پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 TT71034001 08:13:53 00:00:48 تیزر بزودی پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
72 TT71034001 11:44:30 00:00:48 تیزر بزودی پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس
89 TT71034001 12:38:54 00:00:48 تیزر بزودی پهلوانان پویا 0 تیزر و آنونس