جستجو در کنداکتور

پینگو در شهر، 11 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم آرم تایم (پینگو در شهر)(مولی و مولا) 0 آرم استیشن
34 CO_61098011 09:15:00 00:06:28 پینگو در شهر 10 23 مجموعه خارجی
76 CO_61098013 11:15:13 00:06:31 پینگو در شهر 11 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098009 09:15:00 00:05:58 پینگو در شهر 9 26 مجموعه خارجی
70 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
71 CO_61098011 11:15:01 00:06:28 پینگو در شهر 10 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
31 CO_61098008 09:15:00 00:06:18 پینگو در شهر 8 26 مجموعه خارجی
67 RT1067 11:14:36 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
68 CO_61098009 11:15:01 00:05:58 پینگو در شهر 9 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT1067 09:14:42 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
32 CO_61098007 09:15:07 00:06:30 پینگو در شهر 07 26 مجموعه خارجی
69 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
70 CO_61098008 11:15:00 00:06:18 پینگو در شهر 08 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
29 CO_61098006 09:15:00 00:06:07 پینگو در شهر 6 26 مجموعه خارجی
70 RT1067 11:14:37 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
71 CO_61098007 11:15:02 00:06:30 پینگو در شهر 7 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
28 CO_61098005 09:15:00 00:06:30 پینگو در شهر 5 26 مجموعه خارجی
67 RT1067 11:14:39 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
68 CO_61098006 11:15:04 00:06:07 پینگو در شهر 6 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1067 09:14:41 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
36 CO_61098004 09:15:06 00:06:30 پینگو در شهر 4 26 مجموعه خارجی
77 RT1067 11:14:35 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
78 CO_61098005 11:15:00 00:06:30 پینگو در شهر 5 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1067 09:14:35 00:00:25 آرم آرم تایم (پینگو در شهر)(مولی و مولا) 0 آرم استیشن
34 CO_61098003 09:15:00 00:06:24 پینگو در شهر 36 39 مجموعه خارجی
76 CO_61098004 11:15:13 00:06:30 پینگو در شهر 4 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 RT1067 09:14:40 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
30 CO_61098002 09:15:05 00:06:32 پینگو در شهر 02 26 مجموعه خارجی
64 RT1067 11:15:19 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
65 CO_61098003 11:15:44 00:06:24 پینگو در شهر 03 26 مجموعه خارجی
97 NM20109 12:54:00 00:02:00 آنونس مجموعه پینگو در شهر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 RT1067 09:14:48 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
28 CO_61098001 09:15:13 00:06:26 پینگو در شهر 01 26 مجموعه خارجی
61 RT1067 11:14:38 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
62 CO_61098002 11:15:03 00:06:32 پینگو در شهر 02 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 RT1067 11:14:34 00:00:25 آرم تایم (پینگو در شهر) 0 آرم استیشن
69 CO_61098001 11:14:59 00:06:26 پینگو در شهر 1 26 مجموعه خارجی