جستجو در کنداکتور

کایلو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
47 NM20148 10:10:25 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
56 RT1088 10:29:41 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
57 CO_61330033 10:30:01 00:07:49 کایلو 30 54 مجموعه خارجی
109 NM20148 13:10:10 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
117 RT1088 13:29:47 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
118 CO_61330032 13:30:07 00:07:48 کایلو 29 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
62 RT1088 10:29:51 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
63 CO_61330032 10:30:11 00:07:48 کایلو 23 54 مجموعه خارجی
123 RT1088 13:30:10 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
124 CO_61330031 13:30:30 00:07:50 کایلو 16 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
61 RT1088 10:30:01 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
62 CO_61330031 10:30:21 00:07:50 کایلو 21 54 مجموعه خارجی
131 RT1088 13:29:52 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
132 CO_61330014 13:30:12 00:07:49 کایلو 7 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 NM20148 09:13:46 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
59 RT1088 10:29:59 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
60 CO_61330014 10:30:19 00:07:49 کایلو 27 54 مجموعه خارجی
83 NM20148 11:27:53 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
112 NM20148 12:58:30 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
121 RT1088 13:30:56 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
122 CO_61330013 13:31:16 00:07:54 کایلو 26 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
56 RT1088 10:29:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
57 CO_61330013 10:30:00 00:07:54 کایلو 26 54 مجموعه خارجی
108 NM20148 13:10:56 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
114 CO_61330011 13:31:42 00:07:54 کایلو 25 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 NM20148 09:52:05 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
54 RT1088 10:30:04 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
55 CO_61330011 10:30:24 00:07:54 کایلو 25 54 مجموعه خارجی
119 RT1088 13:30:10 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
120 CO_61330010 13:30:30 00:07:46 کایلو 24 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
55 RT1088 10:29:51 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
56 CO_61330010 10:30:11 00:07:46 کایلو 24 54 مجموعه خارجی
106 NM20148 13:10:03 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
113 RT1088 13:30:02 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
114 CO_61330005 13:30:22 00:07:39 کایلو 23 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
46 NM20148 10:10:02 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
55 RT1088 10:29:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
56 CO_61330005 10:30:00 00:07:39 کایلو 23 54 مجموعه خارجی
110 NM20148 13:10:15 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
117 RT1088 13:30:23 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
118 CO_61330030 13:30:43 00:07:53 کایلو 22 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
63 RT1088 10:30:09 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
64 CO_61330030 10:30:29 00:07:53 کایلو 22 54 مجموعه خارجی
120 NM20148 13:13:31 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
125 RT1088 13:31:32 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
126 CO_61330029 13:31:52 00:07:54 کایلو 15 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 NM20148 08:11:15 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
25 NM20148 08:55:44 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
63 RT1088 10:30:05 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
64 CO_61330029 10:30:25 00:07:54 کایلو 20 54 مجموعه خارجی
129 NM20148 13:11:34 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
135 RT1088 13:30:11 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
136 CO_61330028 13:30:31 00:07:49 کایلو 6 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 NM20148 09:07:10 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
62 RT1088 10:29:49 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
63 CO_61330028 10:30:09 00:07:49 کایلو 20 54 مجموعه خارجی
86 NM20148 11:28:33 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
124 RT1088 13:30:27 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
125 CO_61330025 13:30:47 00:07:52 کایلو 19 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
45 NM20148 09:53:36 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
60 RT1088 10:29:41 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
61 CO_61330025 10:30:01 00:07:52 کایلو 19 54 مجموعه خارجی
110 NM20148 12:57:31 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
120 CO_61330024 13:31:28 00:07:42 کایلو 18 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
60 RT1088 10:30:16 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
61 CO_61330024 10:30:36 00:07:42 کایلو 18 54 مجموعه خارجی
115 NM20148 13:10:17 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
121 RT1088 13:31:26 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
122 CO_61330023 13:31:46 00:07:43 کایلو 17 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
48 NM20148 09:53:55 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
62 RT1088 10:29:48 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
63 CO_61330023 10:30:08 00:07:43 کایلو 17 54 مجموعه خارجی
109 NM20148 12:53:48 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
122 RT1088 13:31:19 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
123 CO_61330022 13:31:39 00:07:41 کایلو 16 54 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
50 NM20148 10:10:41 00:01:30 آنونس مجموعه کایلو 0 تیزر و آنونس
57 RT1088 10:29:40 00:00:20 آرم تایم(کایلو) 0 آرم استیشن
58 CO_61330022 10:30:00 00:07:41 کایلو 16 54 مجموعه خارجی
114 CO_61330021 13:30:20 00:07:54 کایلو 15 54 مجموعه خارجی